Sjöstaden

Sjöstaden är ett förslag för exploatering av en tidigare industritomt i Holmsund utanför Umeå. Tomten har ett fantastiskt läge vid älven och även i förhållande till flygplatsen samt Umeås centrala delar. Med utgångspunkt i en kvartersstad byggd på en rutnätsplan skapas platser, byggnader, stråk och samhörighet som uttrycker den klassiska stadens kvaliteter.

Längs huvudgatorna planteras trädrader, på torgen skapas plats för möten och evenemang. Längs vattnet skapas en kajpromenad, inne bland kvarteren skapas stadsdelsparker. En genomförd funktionsblandning, med levande bottenvåningar och kvalitativa bostäder ger förutsättningarna för en levande stad och ett vitalt samhälle.

Den nya stadsdelen omfattar 3000-4000 nya bostäder, vilket tillsammans med det befintliga Holmsund och Obbola på andra sidan vattnet kommer att utgöra Västerbottens tredje största ort. Staden innehåller förutom attraktiva och varierade bostäder även skolor, förskolor, kontor och kommerssiella lokaler, platser för kultur och sport samt transportmöjligheter både till sjöss och på räls.

Här hittar du frågor och svar kring tankar och möjligheter för stadsdelen Sjöstaden i Holmsund

Vad har UM för vision om området?
UM delar Umeå kommuns vision; att växa till 200 000 invånare till år 2050 och jobbar för att Sjöstaden skall vara en pusselbit att nå denna vision. Det skall vi göra i linje med Umeå kommuns strategi för hållbar tillväxt.
Utgångspunkten för området är en stadsdel som bidrar till att Holmsund får en blandning av funktioner och verksamheter. Sjöstaden skall bli en kompakt och funktionsblandad stad där samhällsfunktioner skall nås inom 5 minuter.

Vad för typ av bostäder kommer det att byggas?
Planeringen för området är inte bestämd, men då majoriteten av Holmsundsborna idag bor i småhus så är avsikten att komplettera bostadsstrukturen med huvudsakligen flerbostadshus bestående av hyresrätter och bostadsrätter.

Hur många bostäder kommer det att bli?
Det här är inte definierat i dagsläget, utan något planprocessen kommer att få visa. Utifrån de kvaliteter som finns på den här platsen, med fantastiska boendelägen, flertalet centrumfunktioner finns förutsättningar för att Holmsund, med Sjöstaden färdig utbyggt, blir Västerbottens tredje största tätort efter Umeå och Skellefteå.

Blir det bara bostäder eller blir det även service?
Planprocessen kommer även utmynna i detta, men tanken är att vi skall kunna skapa ett stadsdelcentra i mattfabrikens gamla lokaler. Coop har beslutat att flytta sin butik till Sjöstaden och dialog pågår med fler aktörer.

Är det inte mycket gifter i marken när det har varit industri här?
Det har genomförts flertalet analyser av området och det vi hittar kommer vi att sanera i samråd med kommunens Miljö och hälsoavdelning samt experter på området. Det ligger i UM:s främsta intresse att leverera en säker och hållbar miljö för alla som vistas i området för generationer framöver.

Hur tänker ni kring gårdar, parker och gröna värden?
Dessa är viktiga värden i utvecklingen av en stadsdel och det finns många gröna kvaliteter i nära anslutning till platsen idag. Vi ser att en förstärkning av kopplingar mellan befintliga gröna värden och nya tillskapade kommer att bli viktigt för Sjöstaden.. Med experter inom området och modern forskning vill vi skapa öppna och gemensamma ytor som värnar om det unika läget Sjöstaden och Västerbacken har att erbjuda.

Hur lång tid kommer det att ta innan ni börjar bygga?
Detaljplaneprogram processen beräknas pågå åtminstone under år 2023. Därefter ska en eller flera detaljplaner arbetas fram vilket bedöms ta 2-3 år. Bygglov skall arbetas fram för varje projekt och beviljas innan bebyggelse kan påbörjas av respektive byggaktörer. Vi ser därför att bebyggelse tidigast kan på börjas år 2025/2026.

Kommer det att bli mer trafik med nya bostäder?
Med tanke på de verksamheter som finns på platsen idag är vår hypotes att trafiken kommer att öka, men att buller inte skall öka då trafikökningen orsakas av personbilar medan tung trafik kopplat till verksamheten på platsen kommer att minska. Dessa frågor kommer även att studeras närmare i trafik- och bullerutredning under arbetet med detaljplaneprocessen. För att göra Sjöstaden tillgänglig pågår utredningar för att hitta bästa lösningen för passage över E12, framförallt för gående och cyklister. Framtida passager ska utformas på ett sätt som är funktionellt, trafiksäkert och upplevs tryggt.

Intresserad?

Genom att skicka in en intresseanmälan godkänner du att vi får kontakta dig med nyheter om projektet Sjöstaden samt övriga relaterade projekt. Du godkänner även vår Integritetspolicy.